CLOSE
Add to Favotite List

  NXB VẠN LỢI

 • Bó Hoa Bắc Việt

  Bó Hoa Bắc Việt
  Toan Ánh
  VẠN LỢI xuất bản 1959

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 15 VIEWS 8331

  Mỗi nước có những thuần phong mỹ tục riêng. Người ngoại quốc muốn nghiên cứu sự sinh hoạt tiến triển xã hội của một nước nào thường căn cứ vào những phong tục tậ­p quán của dân nước ấy, vì phong tục tậ­p quán là cái phản ảnh của tinh thần dân tộc mỗi nước.
  Nước Việt Nam ta, từ khi lậ­p quốc trải bốn nghìn năm có lẻ, vẫn có PHONG TỤC LỄ NGHI riêng của dân tộc ta. Những phong tục lễ nghi Việt Nam đã tạo nên con người Việt, có những đặc tí­nh riêng, những đặc tí­nh đáng quý nó khiến cho người Việt có thể tự hào với thế giới.

TO TOP
SEARCH