CLOSE
Add to Favotite List

  NXB HỘI VĂN HÓA BÌNH DÂN

 • Việt Nam Danh Nhân Tự Điển

  Việt Nam Danh Nhân Tự Điển
  Nguyễn Huyền Anh
  HỘI VĂN HÓA BÌNH DÂN xuất bản 1960

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 26 VIEWS 48

  Việt Nam Danh Nhân Tự Điển của Nguyễn Huyền Anh biên chép thân thế và sự nghiệp của những người Việt Nam, theo các biến chuyển thăng trầm trải qua gầm 4000 năm lịch sử, hoặc đã hy sinh xương máu để chống ngoại xâm, hoặc bằng những đức tính, những cử chỉ cao đẹp, đã giữ lấy nhân phẩm, bảo toàn nếp sống hợp với đạo lý của dân tộc.
  Bằng quan niệm “cái quan luận định” tác giả chỉ trình bày một số nhân vật quá cố có những thành tích thật rõ ràng được mọi người công nhận. Những người ấy đều đáng gọi là danh nhân vì họ đã đem tài lực và bằng những cố gắng lỗi lạc phi thường thực hiện được những công cuộc hữu ích, tô bồi cho Đất nước mỗi ngày thêm rạng rỡ, vững vàng.

TO TOP
SEARCH