CLOSE
Add to Favotite List

  TRUYỆN TÀU TÍN ĐỨC THƯ XÃ

 • Chung Vô Diệm

  3. Chung Vô Diệm
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 77 VIEWS 173729

  Nhắc lại từ khi Trụ diệt, Châu Hưng, vua Văn Vương kế vị, nhất thống san hà. Thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu chiến quốc, lại phân ra làm mười tám nước chư hầu, chừng ấy can qua lừng lẫy, các nước đều tranh bá tranh hùng, vua Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời sàm giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sanh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán, diệt nước Sở, lại đào mả vua Bình Vương đánh thây cho đã nư giậ­n. Chừng ấy thì còn có mười bảy nước , kế bị Ngũ Tần trừ hết còn năm nước nữa, thì còn có mười hai nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết năm nước nữa, thì còn có bảy nước mà thôi, ấy là việc sau này.
  Bây giờ nói về con gái bà Tây vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì nhơn lúc phó hội Bàn đào, uống rượu mặc lốt Dạ xoa vào, làm cho hình dung xấu xa, rồi đày xuống nhân gian đầu thai làm con nhà họ Chung.

 • Xuân Thu Oanh Liệt

  4. Xuân Thu Oanh Liệt
  Tô Chẩn
   

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 20 VIEWS 48535

  Bởi vì nhà Châu suy vi, nên quần hùng bèn nổi lên gây loạn. Ai cũng muốn cầm quyền bá chủ, ai cũng mong mạnh nước lấn ranh. Cả thảy có bảy nước là:
  Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Yên, Hàng, Tề, mỗi nước chiếm một góc, sừng sỏ với nhau. Trong bảy nước đó có nước Tần là mạnh hơn hết.
  Còn Sở, Triệu, Ngụy, Yên, Hàng, Tề thường bị Tần áp chế.
  Đây xin nói qua vua nước Yên lúc bấy giờ, có một nàng công chúa tên gọi Yên Đơn, chọn được Tôn Tháo làm phò mã. Tôn Tháo là con của Tôn Võ, vốn dòng nhà tướng, lúc nhỏ tậ­p rèn cung kiếm, lớn lên chuyên học lượt thao, nên rõ là một kẻ anh tài, đúng trang lương tướng. Hai vợ chồng kết nghĩa với nhau sanh được ba trai tên Tôn Long, Tôn Hổ và Tôn Tẩn.

 • Phong Kiếm Xuân Thu

  5. Phong Kiếm Xuân Thu
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 60 VIEWS 129800

  Nói về nhà Tần từ lúc Thương Ưởng dự việc triều chánh, thì nước giàu binh mạnh, đã có ý muốn dẹp an sáu nước, song chưa gặp thời thế, nên chẳng thâu đặng, đến sau Tần Thủy Hoàng lên ngôi (tên tộc là Chí­nh). Sanh ra có tướng lạ khác thường, thông minh mẫn đạt, các nước chư hầu không ai sánh kịp, vả lại quan văn có Cam La, quan võ thì bọn Chương Hàng có đại chí­, vậ­y nên thế nước càng ngày càng mạnh.
  Ngày kia vua Thủy Hoàng lâm triều, các quan văn võ tung hô rồi, Thủy Hoàng nói với chúng tướng rằng:
  "Từ lúc trẫm lên ngôi đến nay nước giàu binh mạnh, thì có ý muốn gồm thâu sáu nước, vậ­y chư khanh có mưu kế chi chăng?" Nói vừa dứt lời, bỗng thấy trong võ ban xông ra một viên đại tướng, đầu đội mão trâm anh, mình mặc áo la bào, lưng mang bí­ch ngọc đái, chân đi giày thêu, mặt đen, chân mày sắc tựa gương, dưới hàm râu lốm đốm, tay cầm triều hốt, bước ra trước mặt vua Thủy Hoàng mà quỳ xuống.

 • Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  6. Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 13 VIEWS 12452

  Từ ngày Châu thất Đông thiên, Ngũ Bá tranh cường, Thất hùng tinh xuất. (Thất hùng Ià : Nước Triệu, nước Tề, nước Yên, nước Sở, nước Hàng, nước Ngụy và nước Tần.) Trong bảy nước thì nước Triệu vần là một họ vói nước Tần. Nguyên lỗ nhà Triệu là Phi Liêm, sanh ra Quí­ Thắng, Quí­ Thắng lại sanh ra Tháo Phủ, đời nhà Châu, vua Mục vương có tám con ngựa hay, gọi rằng Bát tuấn mã. Con thử­ nhứt Tuyệt địa, thứ hai Phiên Võ, thứ ba Bôn Tiêu, thứ bốn Siêu Kiển, thứ năm Duy Huy, thứ sáu Siêu Quan, thứ bảy Đằng Vụ, thứ tám Quái Đực. Vua Mục vương thường hay ngồi xe Bát tuấn, khiến Tháo Phủ ssánh ngựa xe đi chơi khắp trong thiên hạ, không có chỗ nào mà không đến, đi đến núi Côm lôn gặp bà Tùy vương Mẫu thĩnh vua ăn yến nơi Diêu trì, cho uống bằng ve vàng, chén ngọc, cho chả phụng khô rồng.

 • Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  6. Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 13 VIEWS 7585

  Từ ấy thâu xuất đều đặng công bình, những người nạp lương khõi bị xớt bởt, trong chừng nử­a tháng, trăm họ đều vui mừng dành nhau nạp thụế, chẳng còn trể nãy như trước. Bá tánh đều nói với nhau rằng : "Nay đại nhơn hiền minh như vậ­y, nên chúng ta mới đặng nạp lương mau lại khỏi tốn tiền sỡ phí­." Trong chừng một tháng, thì kho tàng đếu đầy, cử­a nẻo cấm nghiêm.
  Chúng bá tánh bèn tụ nhau nhượng í­t lời làm đầu kéo đến phủ Thừa tướng bảo cữ Hàng Tí­n rằng : "Bọn tôi lúc trước đã tốn tiền lo lót còn bị nhục mạ, lại phải nạp lương trể nải, nử­a năm nạp chưa xong, còn đi lãnh thì cũng phải chờ đợi lầu ngày mà lảnh không đặng. Từ ngày Hàng đại nhơn đáo nhậ­m đến nay thì bọn tôi đã hết sự buồn rẫu rồi, nay nghe lời Thừa tướng muốn thăng bỗ người đi chỗ khác, nên bọn tôi phải đến cầu Thừa tướng để người lại chưởng quản kho lương vài ba năm nữa thì bọn tôi lấy làm có phước biết là đường nào."

 • Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 3

  6. Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 3
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 13 VIEWS 6439

  Tin ấy đồn đến Vinh Vương, Lịch Sanh hay đặng nghĩ thầm rằng: "Tề vương đang sợ sệt như vậ­y, nếu ta qua phân trần lợi hại, thì va ắt qui hàng, chẵng động can qua mà hạ của Tề đặng bảy mươi dư thành thì công của ta chẵng nhỏ." Nghĩ rồi bèn vào nói nhỏ với Hớn vương rằng : "Nay nước Yên, nước Triệu đã an rồi, duy có nước Tề chưa hạ nổi, dòng giống họ Điền rất cường đại, lại ở gần với Sở, thì đa trá lắm; dẩu cho có mấy muôn binh cũng khó phá cho đặng, tôi muốn đại vương tả một tờ minh chiếu đặng tôi qua đó uốn ba tấc lưởi phân trần lợi hại, nói cho Tề đầu Hớn, làm cho khỏi động can qua mà phục đặng binh người, ấy là mưu thứ nhứt đó." Hớn vương nói: "Nếu Tiền sanh nói cho Tề đầu Hớn đặng thì hai đằng khỏi động can qua, là phước của sanh linh một nước, và lợi biết đường nào; nay thừa lúc binh Hàng Tí­n chưa động, thì Tiền sanh cũng nên đi."

 • Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  7. Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 2745

  Truyện này nói về vua Hớn Bình đế, có quan Đại thần họ Vương tên Mảng, tôn chử­ là Cự Quân, ở thành Đại danh nguơn, con của Vương Mạn. (Nguyên anh em Vương Mạn tám người đều làm quan tới bực Công hầu, duy có Vương Mạn thác sớm nên chưa kịp làm quan.) Thuở Vương Mảng còn nhỏ, nhờ chú bác là bọn Vương Phụng, Vương Sùng nuôi dưởng. Đến khi khôn lớn thì tánh dè dặt siêng năng, học hành bác lảm, nên người gọi là bực nho sanh. Ngoài đàng thì giao kết vơi kẽ anh tài, trong nhà thì lấy lễ nghi mà thờ hàng thúc bá.
  Nhơn khi vua Nguơn Đế chọn cô của Vương Mảng vào cung mà lậ­p làm Hiếu Nguơn hoàng hậ­u, thì phong cho Vương Mảng làm Tân đô hầu. Anh ta có tánh gian hùng, tuy là quờn cao tước lớn mặc dầu, song cũng ăn ở rất khiêm cung, đặng cho vua đem lòng yêu chuộng, bởi cớ ấy nôn nội trào chẳng ai danh giá bằng.

 • Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  7. Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 1456

  Ngày ấy cả bày diên yến khao thưởng công thần, rồi tra xét những sỗ sách thơ từ của những dân giao thông với Vương Lảng, đặng hơn mấy ngàn tờ. Lưu Tú bèn dạy đem ra đốt hết, đặng làm cho nhừng kẻ ấy an lòng. Chư tướng và binh dân thấy Lưu Tú nhơn từ đại độ làm vậ­y, thì đứng dậ­y mà nói rằng: "Chúng tôi tình nguyện mà theo Chúa công."

 • Tam Hạp Bửu Kiếm

  8. Tam Hạp Bửu Kiếm
  Thanh Phong
   

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 5186

  Truyện Tam hạp Minh châu Bử­u kiếm là một chuyện lạ thuộc về đời Hậ­u Tây Hớn, của vua Vỏ đế trị vì. Trong trào ấy có một vị Tả thừa tướng tên là Khuất trung Thành, quê quán tại tỉnh Hà nam, thi đậ­u đầu Tấn sĩ, mới làm chức lớn như vậ­y. Khuất trung Thành tuy là người giỏi về văn học, nhưng tánh tình khắc bạc, gian nịnh vô cùng.
  Đồng trào có một vị Hữu thừa tướng họ Tư Mả tên là Tương Như, gốc người ở tỉnh Sơn tây, thi đậ­u khoa Hiếu liêm mà xuất thân ; Tư mã Tương Như hay siêng năng việc chánh, lại thèm nghĩa khí­ trung cang.

 • La Thông Tảo Bắc

  12. La Thông Tảo Bắc
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 16 VIEWS 51761

  Truyện này nối theo truyện Thuyết Đường; thuở bấy giờ vua Đường Thái Tôn đặt an ngôi báu, hiệu là Trinh Quán năm thứ ba, thiên hạ đều thâu gồm về một mối, mưa thuậ­n gió hòa, muôn dân lạc nghiệp.
  Ngày kia Đường Thái Tôn lâm triều, bá quan đồng chầu chực, xảy thấy Huỳnh môn quan vào quỳ trước điện tâu:
  - Muôn tâu bệ hạ! Nay có sứ Bắc phiên qua, xin vào yết kiến, hiện đang đứng hầu tại ngọ môn, xin thánh hoàng chỉ phán.
  Vua Thái Tôn nghe tâu liền phán rằng:
  - Nay Bắc Phiên đã sai sứ đến, vậ­y hãy cho hắn vào.
  Huỳnh môn quan vâng chỉ, lui ra dạy sứ Bắc vào triều. Khi Bắc Phiên sứ thần vào đến nơi; vua Thái Tôn xem thấy người ấy, đầu đội mũ ô sa, mình mặc áo đỏ, mặt chằm vằm vác hất, râu đen dài lăng quăng, tay cầm lá sớ quỳ xuống tâu rằng:
  - Tôi là Bắc Phiên sứ thần họ Châu tên Cang đến chầu Nam trào thánh chúa, xin chúc cho bệ hạ sống lâu muôn tuổi. Nguyên tôi vâng lệnh chúa tôi là Xí­ch Bí­ch Bử­u Khương Vương La Sào Hớn, và nguyên soái Tô Xa Luân, đệ tờ biểu chương này kí­nh dâng cho bệ hạ.

 • Tiết Nhơn Quí­ Chinh Đông

  13. Tiết Nhơn Quí­ Chinh Đông
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1960

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 5 VIEWS 1203

  Nói về lại đất Sơn tây phũ Giáu Châu, huyện Long môn có một làng, kêu là Thái bình Trang ; trong làng ấy có tên Tiết Hằng giàu có hơn người, sanh đặng hai trai, con lớn tên là Tiết Hùng, con thứ tên là Tiết Anh. Khi hai gả này chừng 30 tuổi, cha mẹ mất sớm, anh em chia hai gia tài riêng bề làm ăn, cả hai đều lậ­p tiệm cầm đồ có đặng ngàn khoảnh lương điền, giàu xưng định quốc ; người người đều gọi là Tiết Vương ngoại, Tiết Anh cưới họ Phan làm vợ, đến 35 tuổi, họ Phan chiêm bao thấy một vì sao sa xuống nơi bụng mình, bèn thọ thai sanh động một trai, đặt tên là Tiết Lể, tên chử­ là Nhơn Quí­. Từ thuở sanh ra, cho đến 15 tuổi mà không biết nói, cha mẹ đều nghi sợ rằng câm buồn rầu chẳng xiết, song cũng tí­nh toán việc nhà không lo chi đến việc Nhơn Quí­ nữa.
  Thuở ấy vua Đường thái tôn đi đánh Bắc phiên về, văn vỏ bá quan vào chầu đủ mặt, Từ mậ­u Công quì tâu rằng : "Đêm hôm qua tới chừng canh ba, tôi có xem thiên văn, thì thấy phí­a Đông, có mội đạo hồng quang dưới đất xung lên..."

 • Hạnh Nguyên Cống Hồ

  19. Hạnh Nguyên Cống Hồ
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 8878

  Đời nhà Đường, nhằm lúc vua Túc Tôn đang trị vì, tại phũ Thường châu, thuộc tỉnh Giang nam, có một người tên là Mai Khôi, tên chữ là Bá Cao, vốn là khoa giáp xuất thân. Lúc mới ra làm quan thì lãnh chức Tri huyện tại huvộn Lịch thành, phủ Tế nam thuộc tỉnh Sơn đông. Ít lâu sau thì đổi về phủ Thường châu. Mai Khôi làm quan rất thanh liêm chánh trực. Hai vợ chồng sanh đặng một trai đặt tên là Mai Bí­ch, tên chữ là Lương Ngọc. Lúc con còn nhỏ, Mai Khôi đã kết suôi gia với Hầu Loan cũng là bạn đồng liêu. Sờ dĩ chưa kịp Iàm lễ cưới là vi hai đàng đều phải đi trấn phương xa.

 • Lục Mẫu Đơn - Cuốn 1

  20. Lục Mẫu Đơn - Cuốn 1
  Trần Văn Bình
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1956

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 316

  Truyện này thuật lại đời nhà Đường, lúc Châu tắc Thiên là Vỏ hậu trị vì, tại quận Dương châu xứ Quãng lăng, có một người tèn là Lạc Long, tên chữ là Bằng Vân, vỏ nghệ cao cường, anh hùng xuất chúng ; vốn là vỏ tấn sĩ Xuất thân, đang làm chức Du kích. Vì có chiếu chỉ sai đi trấn huyện Định hưng, nên Lạc Long phải đem cả gia quyến mà đi phó nhậm. Lạc phu nhơn được bốn mươi tuổi, sanh có một trai, vừa đặng mười ba tuổi, mặt vuông tai lớn; diện mạo khôi ngô, tư chất thông minh, sức lực hơn người. Hai ông bà cưng công tữ như ngọc báu trên tay, đặt tên là Tân Hầu, tên chữ là Hoằng Huân. Lại có nuôi một đứa gia đồng tên là Dư Khiêm, là con một gia nhơn của quan Du kích. Rủi bị cha mẹ mất sớm theo ở với ông bà Du kích. Dư Khiêm lại đồng tuổi với Lạc công tữ. Lạc du kích thấy dứa tớ côi nầy mà thương xót, vì trên không cha mẹ, dưới thiếu anh em, trơ trọi một mình không ai thân thích ; nên cho theo công tữ mà học hành kinh sử, giảng vỏ tập qườn, ngoài mặt thì có danh phận thầy với tớ, trong nhà như thể anh em.

 • Lục Mẫu Đơn - Cuốn 2

  20. Lục Mẫu Đơn - Cuốn 2
  Trần Văn Bình
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1956

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 323

  Lúc mãn tiệc, Bộc thiên Bàng sữa sang ra đi, Bảo tự An kêu lại nói rằng : «Còn một chuyện nay, ta phải cắt nghĩa cho ngươi rỏ, vì hể quân tử có lổi thì chịu trước mặt cũng không hổ thẹn gì. Vậy ngươi đã hay sự hồi hôm con Kim Hoa nó thí vỏ với Lạc đại gia chăng ? » Nói rồi thuật chuyện lại, thuật hết các việc rồi lại nói tiếp rằng : «Thà con Kim Hoa lổi thì ta nói cho ngươi hay, mới ngả lẻ Lạc đại gia là người phải, Bảo kim Hoa là gái hư. Nếu không tỏ sự lổi cũa con ta, e sau vợ chồng bây rầy rà.» Bộc thiên Bàng nghe nói vợ hư, càng thêm hổ ngươi, cúi đầu đi một nước.

 • Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  21. Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Trương Minh Chánh
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 23274

  Nói về đời Hậ­u Hớn, vua Cao Tổ, Lưu trí­ Viên thăng hà rồi, con là Thái tử­ Thừa Hựu lên nối ngôi. Vua nầy tánh nhu nhuợc, không có tri phán toán, nên sau quốc sử­ phong hàm ân là ậ¨n đế. Từ khi vua ậ¨n đế lên ngôi cho đến sau, tuy thiên hạ không Iấy chi làm thái bình, song việc giặc giả cũng êm, nhơn dân cũng âu cư lạc nghiệp.
  Thuở ấy có một vị tiên sanh họ Miêu tên Huấn, tự là Quang Nghĩa, tánh thông minh, học hành giỏi, vẫn là học trò ông Trần Đoàn. Khi học đã nên nghề rồi thì đi dạo khắp cả thiên họ, giả làm thầy coi tướng, đặng có tìm chơn mạng thiên tử­ đặng mà phò.

 • Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  21. Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Trương Minh Chánh
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 13674

  Lúc ấy thiên hạ đương coi thấy vậ­y, nào trống phách đờn kèn chi đều bỏ chạy. Ai nấy đều rùng rùng chạy ra kiếm coi người nào bắn. Kế đó người la ó lên rằng: "Cha chả ! Không xong! có một người uống rượu say, mặt đỏ, cỡi ngựa va mà bắng đấy !" Nói rồi liền hô lớn rằng: "Bắt nó ! Bắt nó ! " Khi ấy quan quân dân sự kẻ xách gươm đao, ngườí­ thì gậ­y hèo, đều xúm vây Khuôn Dẩn không biết mấy lớp. Trong bọn vây ấy có một người tên Giải Bao, làm chức Đoàn huyện sứ tại Ngủ sách Châu, nguyên là học trò của Hàng Thông nên biết mặt Triệu Khuôn Dẩn, vì có gặp mtộ lần, khi còn ở bên Đại danh phủ với Hàng Thông. Khi ấy Giải Bảo bên lên ngựa chạy bốn phí­a mà Ia lớn rằng : "Truyền cho tam quâm và bá tánh phải ra sức bắt cho đạng thằng mặt đỏ ấy, nếu để nó sẩy đi, ắt là ta làm tội nặng. Vã chăng nó là Triệu Khuôn Dẩn ở Đông kinh có tội giết Ngự nhạc của vua mà trốn, cho nên triều đình hạ chỉ mạt đồ hình mà bắt nó bấy lâu chưa đặng. Nay nó đến đay như cá lọt vào nơm rồi, nếu bắt đặng nó thì triều đình ban thưởng trọng lắm."

 • Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 3

  21. Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 3
  Trương Minh Chánh
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 13029

  Khi ấy hai người liền ngồi xuống, mừng rở chuyện vản với nhau mội lát, rồi Sử­ Khôi nói tự sự với Khuôn Dẩn rằng: "Tôi lậ­p kế đến tối mai thì nội công ngoại kí­ch mà giải vây cho công tử­. " Khuôn Dẩn nghe rất mừng mà nói rằng : "Ngày trước cũng nhờ có sư huynh cứu tại Ngư sách châu, nay lại gặp nhau chỗ hiễm nguy nầy thậ­t là ơn đức ấy ngàn ngày tôi chẳng dám quên." Sử­ Khôi nói : "Xin Công tử­ chứ ngại, thôi lo bề giải vây mà thoát nạn." Khuôn Dẩn nói : "Tứ tiểu đệ lảnh năm ngàn binh, theo giặc vào đến đây, bị vây hơn hai mươi ngày rày, quân sĩ đã^ hết lương, đến đổi làm thịt chiến mả mà đở đói đã gầ hết. Nnư vậ­y mà chịu cũng không thấu, nên chết đói đã hơn phân nữa rồi. Lại từ hai ba ngày rày cả bọn điều không có một món chi trong bụng, như tối mai đây tôi làm sao đi cho nổi đặng thoát khỏi chỗ này."

 • Bắc Tống Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  22. Bắc Tống Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Nguyễn Văn Hiền
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 8 VIEWS 17105

  Nói về vua Bắc Hớn là Lưu Quân, nghe trào Tống dẹp yên các trấn rồi; bèn hội quần thần mà thương nghị rằng : "Vã tiên quân của la cùng Vua Thế tôn nhà Hậ­u Châu với Tống Thái tổ đều có đại chí­ mà tranh thiên hạ, nay bờ cỏi đã thuộc về Tống rồi, lẽ đâu la chiếm cứ một chỗ này mà thôi sao ?" Quan Gián nghị là Hô giêng Đình tâu rằng: "Tôi nghe vua Tống là chúa thông minh lại mạnh mẽ, các nước đều đầu rồi, huống chi chúa công có một góc đất mà binh tướng cũng í­t, cự với Tống sao nổi ? Chi bằng đàu phức cho rồi, đặng khỏi dấy can qua, cho nhơn dân an cư lạc nghiệp."

 • Bắc Tống Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  22. Bắc Tống Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Nguyễn Văn Hiền
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 7 VIEWS 6776

  Nói về vua Bắc Hớn là Lưu Quân, nghe trào Tống dẹp yên các trấn rồi; bèn hội quần thần mà thương nghị rằng : "Vã tiên quân của la cùng Vua Thế tôn nhà Hậ­u Châu với Tống Thái tổ đều có đại chí­ mà tranh thiên hạ, nay bờ cỏi đã thuộc về Tống rồi, lẽ đâu la chiếm cứ một chỗ này mà thôi sao ?" Quan Gián nghị là Hô giêng Đình tâu rằng: "Tôi nghe vua Tống là chúa thông minh lại mạnh mẽ, các nước đều đầu rồi, huống chi chúa công có một góc đất mà binh tướng cũng í­t, cự với Tống sao nổi ? Chi bằng đàu phức cho rồi, đặng khỏi dấy can qua, cho nhơn dân an cư lạc nghiệp."

 • Thậ­p Nhị Quả Phụ Chinh Tây

  24. Thậ­p Nhị Quả Phụ Chinh Tây
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 11719

  Truyện này, từ lúc nhà Đường lậ­p quốc đến sau, trải mấy đời vương qua tới vua Chiêu tôn thất đức, khiến cho nước nhà ly loạn, thiên hạ phân vân. ĐEến đời Lương, đời Đường, đời Tấn, đời Hớn, đời Chiêu, hậ­u xưng là Ngủ Quí­. Lúc ấy thiên hạ đua chen, mạnh dành yếu ; trăm họ nhà nhà đều lo sợ, bốn phương náo động dấy loạn ; trong thì quốc trung ly loạn, ngoài thì muôn dân đồ thán ! Bởi vậ­y cho nên động đến lòng trời mới sai hai vị Thánh Vương xuống đầu thai cho nhà họ Triệu, là Triệu khuôn Dẫn và Triệu khuôn Nghĩa. Sau Triệu khuôn Dẫn, lên ngôi báu tự xưng là Thái tổ, kế truyền ngôi lại cho Triệu khuôn Nghĩa gọi là Thái tôn. Lúc này nhơn tái rất thạnh, hào kiệt tợ mưa sa, anh hùng như mây nhóm ; Hà đông có Hô giêng Tang về đầu, Sơn hậ­u có Dương lịnh Công đến giúp, cho nên Đông đảng Tây trừ, làm cho Hà dông Hớn chúa bó tay, Nam chinh Bắc thảo, nên Hà bắc Lưu Quân vong mạng. Khi đó các nước đủ mặt tới chầu, trong triều đều vử­ng đặt.

 • Dương Vân Quãng Bình Nam

  25. Dương Vân Quãng Bình Nam
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 3854

  Nói về đời nhà Tống năm vua Gia hựu phí­a nam có Nam mâng vương là Lâm phụng Cao, ở tại Việt đô, thường hay thị hùng xưng bá.
  Lúc ấy nhằm hồi Nam mâng cừơng thạnh, dưới mắt những tay bộ hạ cứng cõi như là : Tả thừa tướng Tiêu Bỉnh, Hử­u thừa tướng Lương Vương, Đại nguyên soái Tiết thiên hùng, nghiễu tướng :Khương Đạt, Ngủ Nhơn, Mộc Thành, và Lưu Trung : binh hùng trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, phần nhiều là những trang vỏ dõng song toàn. Mâng vương sanh đặng ba trai: con đầu lòng là Lâm Thăng, con thứ hai là Lâm Phi, con thứ ba là Lâm Minh ; lại có một người con gái tên là Bảo Nguyệt công chúa.

 • Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  26. Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 7561

  Trào Đại Tống, vua Chân tôn là con thứ ba của Thái tôn, tên là Hằng; tức vị từ năm Mậ­u Tuất, cải niên hiệu là Hà Bình ngươn niên. Phong cho vợ lớn là Lưu phi làm Hoàng hậ­u, Vợ thứ là Lý phi chức Thần phi. Năm ấy hai bà đều có thai, vua mừng thầm, ước ao cho hai bà ấy đều trổ hoàng nan đặng nối ngôi đại bữu.
  Lúc ấy văn võ bá quan trọng trào, từ nhứt phẩm sắp xuống kể hơn một trăm, cũng có người trung thầu vị quốc, cũng có kẻ gian nịnh lộng quyềm. Những trung thần như Thái sư Lý Hằng. Khu mậ­t sứ Vương Đáng. Tả thừa tướng Khấu Chuẩn. Thị chế Tôn Thí­ch, vân vân. Còn những kẻ gian thần như: Vương Khâm Nhược, Đinh Vị, Lâm Tri, Trần Hằng Niên là Lưu Thừa Khuê ; năm người ấy cùng một phe đảng cùng nhau mà làm hại dân tình. Người ấy gọi là ngũ quỷ ở trong trào. Lại thêm Trần Nghêu Tầu và Thủ Yến cũng là gian thần, còm một số nữa rất đông kể không hết.

 • Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  26. Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 6711

  Nói về sai quan của Dương nguyên soái dâng biểu chương cho Triều đình rồi, thì đam thơ của Dương nguyên soái mà dâng cho Bao Chuẩn, song Hao Chuẩn mắc đi chẩn bàn bên Trân châu chưa về, cho nên phải để phong thơ Dương nguyên soái bên đó rồi đem thơ của Dương Thanh mà dâng cho Hàng Kỳ. Hàng Kỳ giở thơ ra xem mới hay Địch Thanh lậ­p đặng công lớn. Bèu dọn tiệc mà thết đải sai quan. Rồi làm một phong thơ gởi ra cho Dương Thanh mà ltrong thơ ấy kể hết các việc Bàng Hồng làm đầu cho Trâm thị vào giữa Triều dìnb mà kiện Dương nguyên soái cùng Địch kiêm sai, và Triều đình đã sai Tôn Võ ra Tam quan mà tra xét kho tàng. Sai quan lảnh thơ từ giã lui ra. Rồi đó lại đam thơ đến Vô nịnh phủ mà dâng cho Dư thái quân. Dư thái quân giở thơ ra xem mới hay Địch Thanh đã lậ­p đặng công lớn thì dư Thái quân và Mục phu nhân đều có lòng khen Địch Thanh là người thiếu niên anh hùng.

 • Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 1

  27. Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 1
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 16339

  Đời Đại Tống vị chúa khai cơ ban đầu hết là Thái tổ Triệu khuôn Dẫn, vì Thiên tử­ nầy nguyên là Xí­ch tu long (rồng đỏ) ở Thượng giái xuống phàm, tánh tình hào hiệp, sức mạnh vô cùng, gồm thâu thiên hạ, dựng nghiệp khai cơ, hơn bốn trăm năm : từ thuở Trần kiền binh biến, huỳnh bào gia thân, thay ngôi cho nhà Hậ­u Châu, đem về một mối, nối nhau mà trị, truyền lần xuống đặng bốn đời. Tới đời Nhơn công vua Gia hựu, Thiên tử­ an minh, tôi hiền tướng ngỏ, bốn phương êm lặng, bá tánh an khương. Từ ngày Tống Tái tổ thăng hà, cha con nhà họ Dương là một bọn anh hùng, đều nối nhau mà thác lần hết, nay lại có Ngũ hổ tường phụ bậ­c, bảo hộ giang san., tiêu trừ giặc loạn, ấy là việc sau. Đây nói về việc vua Nhơn tông, ngày kia lâm trào, bá quan văn võ triều kiến xong rồi, văn theo văn vị, võ lại võ ban, y thứ đứng chầu ; có quan Trị điện truyền hô lên rằng : "Thánh thượng cp' truyền chiếu : như bá quan có việc chi thì tâu, bằng không vộec thì lui chầu."

 • Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 2

  27. Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 2
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 8043

  Thiên tử­ bèn hạ chĩ phong cho Địch Thanh làm Bình tây vương ; Trương Trung, Lý Nghĩa, Lưu Khánh và Thạch Ngọc thì phong làm Trấn quốc tướng quân ; Mạnh định Quốc và Tiêu đình Quí­ thì để y chức củ mà gia thăng tam cấp. Địch nguyên soái thấy vua phong cho mình như vậ­y, thì vội vả quì xuống mà tâu rằng : " Vả tôi đương lúc thiếu niên, lại không tài đức, dám đâu xứng chịu chức ấy. Xin Bệ hạ lấy lòng nhơn đức, cho tồi trở lại quê hương, đặng mà phụng dưỡng mẹ già cho trọn niềm nhơn tử­. Ất là ơn trọng." Bằng Hồng nghe Địch Thanh tâu như vậ­y thì nghĩ thầm rằng : "Nếu để cho nó tạ chứa qui điền thì ta hại nó sao đặng, chì bằng ta tâu cùng Thên tử­ mà xin đừng cho nó qui điền thì hay hơn."

 • Ngũ Hổ BÌnh Tây - Cuốn 3

  27. Ngũ Hổ BÌnh Tây - Cuốn 3
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 8012

  Rạng ngày Daịch Thanh sai tiên phuông là Mạnh định Quấc ra trậ­n mà đánh với Liêu tướng là Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp, Mạnh định Quấc cự không lại bèn quày ngựa mà chạy vào ải, Lưu Khánh thấy vậ­y ra trậ­n mà đánh vớo Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp thì cũng đánh không lại, bèn quày ngựa mà chạy. Thạch thiên Báo giục ngựa rượt theo. Lưu Kháuh thấy Thạch thiên Báo rượt theo thì nghĩ thầm rằng : "Để ta ta dụng kế mà giết thằng này chơi." Bèn quày ngựa trở lại mà rằng : "Thạch thiên Báo, mi hảy coi bữu bối của ta kia kìa." Thạch thiên Báo vừa ngước mặt lên xem, liền bị Lưu Khánh đâm một giáo trúng nhằm bắp đùi. Thạch thiên Báo chịu dau không nổi giục ngựa chạy dài, Phiên binh thấy chúa tướng bị thương thì cũng rùng rùng chạy hết, mà Lưu Khánh cũng không rượt theo, bèn thâu quân mà trở về ải. Trậ­n ấy Lưu Khánh chiếm đặng đầu công.

 • Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

  32. Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
  Phạm Văn Điểu
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 100 VIEWS 158522

  "Thất hiệp ngũ nghĩa" là tậ­p hợp những truyện lưu truyền trong dân gian về tài dò xét, võ nghệ tuyệt luân, đến đi đúng lúc, khi nhẫn nại kiên trì, lúc bôn tẩu thần tốc, xuất quỉ nhậ­p thần của giàn hảo hán dưới trướng của Bao Thanh Thiên... Tuy Thất hiệp ngũ nghĩa không được liệt vào hạng sách văn chương cực hay của Trung Quốc như Thủy Hử­, Tam Quốc, nhưng nó cũng có một vị trí­ nhất định, đặc biệt nó được rất đông người đọc từ thế hệ này sang thế hệ khác say sưa đọc. Có người cho Thất hiệp ngũ nghĩa là tiền thân của truyện kiếm hiệp Trung Hoa... Cũng là một lý... Nhưng thậ­t ra Thất hiệp ngũ nghĩa đề cao hảo hán, đại hiệp không phải như lời bịa ra vô lối về các miếng võ, miếng chưởng sau này, mà chí­nh là đề cao lòng khẳng khái, phóng khoáng, thí­ch diệt ác, trừ gian, cứu người hiền đức, lương dân bị lâm vào những bước đường cùng oan uổng...

 • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1

  33. Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 1128

  Truyện năm vị tiểu nghĩa sĩ
  (tiếp theo bộ Thất Hiệp ngũ nghĩa)
  Nói về Tương dương vương Triệu Tước, Triệu thiên tuế là chú của Thiên tử­, ôm lòng phản nghịch, Ià vì đời trước mọi việc oan ức chưa bầy tỏ được.
  Nguyên Tống thái tỗ Càn Đức hoàng đế vốn có ba anh em : Triệu khuông Dẩn, Triệu khuông Nghĩa, Triệu quang Mỷ Duy nhà Tống thời em nối nghiệp anh, đuốc hươi rỏ bóng. Thái Tôn tên ngôi đã lâu, sau thời có lể Quang Mỷ sẽ được kế vị cho Thái Tôn ; ai dè có giặc Ninh hạ quốc làm loạn. Quang Mỷ vâng lịnh đi đánh, thắng trậ­n trở về Thái Tồn phán cùng quần thần rằng : « Em thứ ba cua Trẫm sau nầy nối ngôi, sánh với Trẫm thời cường thạnh có hơn trăm phần, khá gọi là vị Hoàng đế trên yên thảo hịch được. »

 • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2

  33. Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 1132

  Khi xữ xong các hồn quỉ nọ, bèn kêu tới hồn sống của Bảnh Khải. Ngũ lộ đô quỉ hồn liền dẫn Bành Khải lên quì trước án. Vua Diêm la liền phán rằng: "Tên nầy ở dương thế làm dử­ rất nhiều, bày trậ­n Đồng võng hại thác Bạch hổ tinh quân, đáng bỏ vào ngục thứ mười tám ; nhưng thôi, hảy quăng nó vào vạc dầu cho rảnh." Bành Khải nói : "Muôn lạy xin tâu, muôn lạy xin tâu." Vua Điêm la nói : "Còn tâu bẩm gì thì nói mau đi ?" Bành Khải tâu : "Muôn tâu Thiên tử­, ngài nói tôi bày trậ­n Đồng võng gì ở đâu mà tôi không biết được ?" Vua Diêm la cả giậ­n vỗ bàn hét rằng : "Mi tưởng những việc mi làm ở dương gian, dưới âm ti nầy ta không biết được hay sao mà hòng chối ! Mã diện ngưu đầu đâu ? Mau xô nó vào vạc dầu, đừng để nói lôi thôi nữa." Bành Khải nói lậ­p cậ­p rằng : "Tâu Thiên tử­, tôi vẫn biết dưới âm ti càng rỏ việc dương thế lắm. Thôi, trậ­n Đồng võng tôi xin nhậ­n có ; còn Bạch hổ tinh quân nào, có phải Bạch hổ vệ hay không ?" Vua Diêm la nói : "Phải ! Bạch hổ tinh quân vưng chỉ Ngọc hoàng Thượng đế xuống giúp cho Tống triều, dương số chưa mản mà mi dám lậ­p trậ­n giết đi, sau nầy lại còn xúi cho Tưỡng Bình chểt nữa. Tội mi đáng chết đặng thường mạng cho người, cồn oan ức nỗi gì ?"

 • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3

  33. Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 771

  Bắc Hiệp trở lại tới nhà khách, giở rèm bước vào, thấy Nam Hiệp ngồi sử­ng sờ một mình, còn Đinh song hiệp thời nằm dài dưới đất. Bắc Hiệp thất kinh hỏi rằng : "Đinh nhị đệ sao lại nằm như vậ­y hở Triễn đệ ?" Triển nam Hiệp đáp : "Thời khi nảy anh có dặn đừng uống rượu, nhưng lúc anh vừa đi ra thời Binh nhị đệ nói đói bụng lắm, không ăn uống không được, nên bưng rượu mà uống, uống hết một ly chưa sao, lại rót thêm một ly nữa. Ai dè uống tới ly thứ nhì thôi liền ngã phịch xuống đất nằm mê man nảy giờ. Báo hại tôi không dám lìa ra một bước. À, còn anh đi dọ thám thế nào ?" Bắc Hiệp nghe hỏi liền đem câu chuyện bắt Dao tam Hổ thuậ­t cho Nam Hiệp nghe. Nam Hiệp nói : "Á ! Ai có dè như vậ­y. Bây giờ biết người con gái đó ở đâu mà kiếm." Bắc Hiệp nói: "Chưa vội gì việc đó. Bây hãy cứu tỉnh nhị đệ, lo bắt hòa thượng tàn ác này rồi sẽ hay." Nói đoạn rót một chén trà nguội, cạy miệng Binh song hiệp mà đổ. Giây lát Song Hiệp mở mắt, ói một hồi, rồi hỏi Bắc Hiệp dò thám được điều gì. Bắc Hiệp thuậ­t việc bắt Dao tam Hổ cho nghe. Song Hiệp nghe dứt liền nói : "Vậ­y thời chùa nầy là nơi tụ họp của kẻ bất lương mà. Chúng ta phải lo trừ nó mới được."

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1

  34. Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 812

  Nói về Hắc yêu hồ Trí­ Hóa cùng Tiểu gia cát Trẫm trọng Nguyên lén bàn luậ­n với nhau có ý muốn qua vương phu mà trộm minh đơn (tờ thề) nên lén lỏn về phòng thay đồ đi đêm, đeo khí­ giới, nhắm vương phũ mà đi tới. Hai người đi tới phủ, thẳng lên lầu Xung tiêu. Trẫm trọng Nguyên coi chừng cho Trí­ Hóa lấy minh đơn ; chí­nh lúc nằm trên khám thờ, thì nghe trên đầu có tiếng động, rồi sa xuống một lưỡi trát đao dáng Nguyệt nha. Lúc ấy không thể nào tránh né cho khỏi nên Trí­ Hóa chỉ nhắm mắt chờ cho lưỡi dao chặt thân mình làm hai mà thôi. Đương lúc muôn thác một sống ấy, chỉ có nghe đao chém rẽng một tiếng, Trí­ Hóa tưởng đâu xương sống đã rời rạc rồi, bèn mỡ mắt ra xem thời ở lưng không biết đau đơn gì, chỉ thấy mình bị đè cứng không chuyễn động được.

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2

  34. Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 885

  Lý Trân và Nguyễn Thành có khuyên Thiên Huệ hãy báo tin cho thầy và anh em hay, thì Thiên Huệ đáp rằng : "Nay hai anh em họ Hình không chỗ dung thân, linh đinh cánh bèo mặt nước, biết đầu mà tìm, thôi, để rồi sẽ cho thầy và anh Yến hay." Đó rồi cùng nhau lo chôn cất sư thúc, đoạn thẳng qua Từ châu, muốn thẳng vào cử­a Lộ an, nhưng thấy trời đã tối lại vừa tới nhà bạn là Châu Long nên Trịnh thiên Huệ liền ghé lại nhà Châu Long mà thăm. Châu Long vẫn mến Thiên Huệ là người võ nghệ giỏi, thũ đoạn anh hùng, kết bạn toàn là người tuấn kiệt, không theo bọn lục lâm, không chứa đồ gian, chỉ lo làm ăn đắp đỗi mà thôi. Nay thình lình Thiên Huệ tới, Châu Long mừng lắm, chẳng đè Thiên Huệ vừa thấy Bạch cúc Hoa bèn cả tiếng khóc ròng. Bạch cúc Hoa thất kinh, hỏi ra mới hay là sư thúc đã chết, bèn rơi lụy đầm đề. Trịnh thiên Huệ không lẻ tranh khóc với anh bạn, nên liền gạt lụy, dằn tâm, kiếm chuyện khác hỏi Cúc Hoa rằng : "Sao đại ca không ở nhà, lại đến tại nhà anh Châu, có điều chi hay sao ?" Bạch cúc Hoa đáp : "Chuyện của tôi thảm lắm ; chưa vội chi nói, để tôi giới thiệu cho rồi, đoạn tôi sẽ nói." Bạch cúc Hoa nói dứt Iời, giới thiệu từ người cho Trịnh thiên Huệ chào hỏi.

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3

  34. Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 3715

  Cảnh vắng ngươi thưa, rất đổi buồn bã, nên ngày nào hai chị em cũng múa quyền, đánh binh khí­ làm vui. Ngày nào cũng thế, chỉ có hôm nay, Kim Tiên đau xoàng, không chơi giởn với Ngọc Tiên được, Ngọc Tiên buồn, bèn nghĩ ra một kế, biểu con đòi hầu là Tiểu Hồng cỗi áo, lột trâm, xăn quần mà đi một đường quyền cho mình coi. Tiểu Hông nói : «Tôi đâu có học tậ­p chi mà cô biểu múa quyền.» Ngọc Tiên nói : «Thì cứ múa đi, rồi ta dạy cho mà !» Tiểu Hồng nói: «Sợ coi không được rồi cô giậ­n cô đánh chết.» Ngọc Tiên nói : «Đã là không biết mà còn giậ­n gì ! Múa đi!» Tiểu Hồng nhắm thế khó từ ; cỗi áo, lột trâm, vo quần, nhảy ra múa. Từ Lương đương ngồi trên ngọn cây hòe, dòm coi con đòi Tiểu Hông múa quyền, bỗng thấy mái nhà sau có bóng người chạy thoáng qua.

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 4

  34. Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 4
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 735

  Đêm ấy cả hai đều yên nghĩ như thường, tới khuya, nghe ngoài đường có tiếng chộn rộn rằng : «Sao chưa thấy lịnh ra ?» Ngọc Tiên nghe nói như vậ­y, bối rối trong trí­, xúi Tiểu Tuyền đi dọ thám. Tiểu Tuyền đeo bữu kiếm ra cử­a hẽm mé tây rồi khép lại, chạy ra mé trước tiệm, thấy binh đinh mặc áo hiệu, vác binh khí­ đứng chậ­t đường, ngó nhau mà rằng: «Sao chưa thấy lịnh ra ?» Tiểu Tuyền bước lại hỏi : «Vì cớ nào, các cậ­u có biết không ?» Một tên lí­nh đáp : «Nào có hiểu, chẳng những lịnh không ra mà cử­a thành cũng không mở nữa. Theo lịnh đã ra hôm qua thì canh năm nầy sẻ hành quyết. Thế mà nay lại như vầy, không rõ là cớ gì, khó biết quá.» Hai đàng nói vừa dứt lời, bỗng thấy có một người cởi ngựa chạy đùa tới la lớn rằng : «Dẹp đường, pháp lịnh ra tới kìa !» Tiểu Tuyền nghe mấy lời, chạy riết vào tiệm bên đóng khóa phòng báo tin cho Ngọc Tiên hay. Ngọc Tiên lậ­t đậ­t xách xong sóc luyện cùng đi với Tiểu Tuyền, ra tới bên tường, nghe tiếng chiêng trống om sòm. Ngọc Tiên nhảy tèn tường đòm xem, thình lình té nhào xuống đất. Kỷ tiểuTuyền bay hồn mất ví­a.

 • Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 1

  39. Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 2132

  Trào nhà Minh vua Chánh Đức, tại phí­a Nam núi Quỳnh thuộc huyện Mục hiền, có ông họ Hải, tên chử­ là Ngọc Hoành. Hải ngọc Hoành cưới vợ là Diệu thị, em gái Diệu lẩm Sanh cũng ở mộl làng. Diệu thị là con dòng nho gia, nên thông chử­ nghĩa, vẹn điều tứ đức biết đạo tam tùng ; từ về làm vợ Ngọc Hoành, thì lấy lể mà đải nhau ; vợ chồng hòa thuậ­n. Bởi số Ngọc Hoành không hiễn vinh, nên thi hoài chẳng đậ­u, Ngọc Hoành buồn ý không lo việc công danh, ở nhà coi sách giải khuây, làm lành bố thí­.
  Đến năm Ngọc Hoành bốn mươi ba tuổi mà không có chút con, Diệu thị lấy làm lo lắm, khuyên chồng rằng: "Phải kiếm tiểu tinh, họa may có con nối đời hương lữa."

 • Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 2

  39. Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 1788

  Quan Đình húy xem thơ rồi bèn nghĩ thầm rằng : "Nếu ta chẵng tuân theo lời va thì ắt va giậ­n, còn như ta theo lời va, thì Hải Thoại không có cừu oán chi với ta, ta nở lòng nào độc ác cho đành, lại thêm có Thái tữ hộ trì, việc nầy lấy làm khó liệu." Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe quân báo "Hải Thoại đã đến nha, lại có Thái tử­ sai Phùng Bảo theo mà hộ vệ, lại xưng rằng đến mà coi đánh, xin Ião gia hảy thăng đường mà phát lạc." Đình húy nghe nói có Thanh cung Thái giám, bèn khiến mời vào trong mà ra mắt; trà nước xong rồi, Phùng Bảo bèn nói rằng : "Nay Hải công phụng chỉ qua quí­ nha cho ngài phát lạc, Thái tử­ áy náy chẵng an trong lòng, nên sai tôi qua đây mà giám trượng." Đình húy nói "Nay Hải lảo gia phụng chĩ qua đây, lại có Thái tữ hộ trì, vậ­v thì để mặc tôi chiếu ứng." Phùng Bảo nói "Chiếu ứng hay chẳng chiếu ứng mặc tình ngài, tôi biết đâu đặng, duy có coi cho thấy trước mắt thì mới chắc lòng cho, thôi, ngài hãy ra khách đi." Đình húy dạ dạ rồi khiến quân hầu hạ sẵn sàng, rồi mới thăng đường, lại khiến quần nhắc ghế cho Phùng Bảo ngồi, Phùng Bảo bèn nhường rằng : "Điều ấy thiệt tôi không dám, vì tôi là một tên nội hoạn, dám đâu ngồi giữa công đường ; vì chổ nầy là chổ trào đình công biện, ngài cứ việc mà làm, để tôi đứng cũng xong." Nói rồi bèn đứng một bên công án mà coi.

 • Tiểu Hồng Bào Hải Thoại

  40. Tiểu Hồng Bào Hải Thoại
  Thanh Long
   

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 VIEWS 6598

  Nhà Đại Minh, lúc vua Gia Tịnh ở ngôi, thiên hạ thái bình, bốn phương yên lặng. Thuở ấy có một người tôi hiền, hàm ân phong cho là Trung giới công, họ Hải lên Thoại, tự Cang Phong, tánh tình trung trực. Từ hai mươi bảy tuồi, đổ cống sĩ mà xuất thân, ra làm Tri huyện tại Thuần an; sau nhờ tánh thanh liêm chánh trực, xữ sự công bình, hết lòng vì dân vì nước, lại có công bảo toàn Quốc mẫu với Thái tử­, nên đặng thăng trậ­t lần lần đến chức Hộ bộ thượng thư, vâng chỉ ra nhậ­m tại Nam kinh.
  Thuở ấy có một vị Tể tướng, họ Nghiêm tên Tung, tí­nh tình gian ác, khuấy nước hại dân ; Hãi Thoại đã ghe phen hạch tấu, mà bị vua yêu chuợng Nghiêm Tung lắm, cho nên không làm chi va nổi.

 • Bạch Xà Thanh Xà

  41. Bạch Xà Thanh Xà
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 8291

  Chuyện này về đời nhà Ngươn, thuộc về tỉnh Triết giang phủ Hoàng châu, huyện Tiền đường. Số là có tên học trò họ Hứa tên Tiên, tự là Hớn Văn. Cha là Hứa Dinh chuyên nghề buôn bán, mẹ là Trần thị. Thuở năm tuổi thì cha mẹ qua đời, cũng có chút đĩnh sự sản để lại ; chị ruột là Kiều Dung, kếy duyên với người làm việc tại huyện đường tên là Lý công Phủ. Khi cha mẹ mất rồi, Kiều Dung đem em về nhà nuôi, tới khi Hớn Văn 16 tuổi, mặt mày xinh đẹp, cử­ chỉ đoan trang,Công Phủ và Kiều Dung thương mến mười phần, và cho qua học nghề làm thuốc tại mộl tiệm kia về làng Hoài thanh, cũng tại huyện Tiền đường. Người chủ tiệm đó họ Vương tên Minh, tự Phụng Sơn, người ta thường kêu là Vương viên ngoại. Hớn Văn là người ăn nói bặt thiệp, công việc rành rẽ, nên viên ngoại yêu mến lắm.

 • Tống Từ Vân - Cuốn 1

  42. Tống Từ Vân - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 3235

  Đời nhà Tống,tại tĩnh Tí­ch giang, thuộc phủ Ninh ba có một người tên Lục vân Trung, làm quan Thượng trụ quốc Hữu thừa tướng. Tuổi đã bảy mươi mà còn ở trào bĩnh chánh. Phu nhơn là Triệu thị, sanh đặng hai gái và một trai. Đứa gái lớn thì gả cho Cao Dỏng chức Đông bình vương (vốn dòng Cao hoài Đức), đương trấn tại Kim đẩu đồng quan. Gái thứ thì tiến cung hiện đương làm Chánh hậ­u. Con trai út là Lục phụng Dương, mới nên mười sáu tuổi, chưa thành gia thất. Công tử­ nầy tuy nhỏ mà vỏ nghệ cao cường.

 • Tống Từ Vân - Cuốn 2

  42. Tống Từ Vân - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 1663

  Lục phụng Dương nói xong liền huơi song tiên xốc lại mà đánh Bàng vân Dỏng, Bàng vân Dỏng cũng huơi trường thương cự lại, chẳng dè binh trên sơn trại đương lúc tâm hùng đơm liệt, một người cự nổi một trăm người, cho nên binh ấy có một ngàn đánh với năm ngàn binh trào mà binh trào đánh không lại, đến nổi phải thua, rùng rùng chạy hết. Lục phụng Dương tay tả cầm roi mà đón lấy trường thương, tay hữu lại đánh xáng xuống vai Bàng vân Dỏng một roi rất nặng, làm cho Vân Dỏng phải té xuống ngựa lồm cồm đứng dậ­y bỏ ngựa mà chạy. Lục phụng Dưưng cũng không rượt theo, bèn thâu binh trở về núi.

 • Anh Hùng Náo Tam Môn Giai

  43. Anh Hùng Náo Tam Môn Giai
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 5150

  Truyện nầy nói về trào Đại Minh,vua Chánh Đức, có quan hoạn Ià,Lưu Cẩn chuyên quyền, và quan Hữu thừa tướng là Sử­ hồng Cơ cũng theo phe nịnh, hại những kẻ trung lương rất nhiều. Bởi hai người nầy được vua yêu dùng, nên bá quan không ai dám nói chi hết. Có quan Thừa tướng là Phạm kỳ Loan, vốn người trung trực. Lưu Cẩn và Sữ hổng Cơ chẳng dám ăn thua, song hằng tâu ra tâu vô, thêm bớt nhiều lời, mà vua biết Phạm thừa tướng là trung thần, nên không làm tội. Những con cái quan trung thần bị hại, đều oán thù Lưu Cẩn và Sữ hồng Cơ vô cùng.

 • Hậ­u Anh Hùng

  44. Hậ­u Anh Hùng
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 VIEWS 1833

  Truyện trước đã tỏ sự Lý Quảng, Sở Vân và các anh hùng cứu giá xong rồi, Vua Chánh Đức là vua vỏ Tôn, đã về kinh phong chức và ban cho dinh dảy, vân vân.
  Nay nói tiếp theo : Các anh hùng đã có dinh thì mướn thợ sữa lại cho vừa ý, còn những kẻ chưa có dinh thì ở đó mà chờ thợ làm. Ai nấy đều gởi thơ, và sai quan tước gia quyến.
  Ngày kia Ân hà Tiên thưa với mẹ rằng : "Lý Quảng xưa làm mai Tấn kinh Hồng cho Tang Đại, nay chắc Tang Đại cũng sắm sử­a nghinh hôn, tôi tưỏng em tôi là Lệ Tiên đã lớn rồi, cũng nên gả luôn cho Tang Đại, vì Tang Đại dung nhan thanh nhả, võ nghệ siêu quần, việc công danh càng ngày càng cao nữa. Vả lại Lệ Tiên với Tấn kinh Hồng là chị em thiết nghĩa, chắc không việc ghen tương. Còn tôi cũng nhờ ơn Tang Đại bảo hộ tại Hà nam, mới toàn tánh mạng nên muốn đến ơn đáp nghĩa cho phỉ tình, sau nử­a em tôi cũng nhờ danh tiếng. Chẳng biết ý mẹ thế nào ?"

 • Thuậ­n Trị Quá Giang

  48. Thuậ­n Trị Quá Giang
  Trần Văn Bình
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1953

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 6 VIEWS 2799

  Từ khi mới có trời dất, sanh ra người, vậ­t, muôn loài, vua cỏi trên gọi là Ngọc Hoàng Thượng đế, đời đời cai trị không đổi không dời, người cũng trị luôn cỏi Dương gian và Âm phủ nữa. Còn vua hai cỏi Dương gian và Âm phủ, đều thay đổi luôn luôn, nhứt là cỏi Dương gian mau dời đổi hơn hết. Thậ­p điện dưới Âm phủ cầm bộ sổ dữ lành. Như ai làm lành trọn đời, không lội lỗi chi hết, thì đưa vô cỏi Thiên đừờng ; còn ai làm dữ, thì nhốt hoài trong địa ngục. Phong đô, hành tội luôn luôn, không đặng đầu thai kiếp khác. Như người dữ í­t lành nhiều, thì đặng đầu thai hưỡng phước ; giàu to, chức lớn, thông minh trí­ huệ, thiên hạ kí­nh vì. Còn lành í­t dữ nhiều, thì hành tội xong rồi, cho đầu thai chịu đọa : làm dân nghèo, thân cực khổ, hoặc là tàn tậ­t xấu xa, hoặc chốt cách dữ dằn, nếu tội nặng hơn nử­a thì lại đầu thai làm thú vậ­t. Bởi xữ phạt công bình như vậ­y, mới gọi là Thiên Địa vô tư.

 • Càn Long Hạ Giang Nam
 • Song Quang Bửu Kiếm

  50. Song Quang Bửu Kiếm
  Dương Tấn Long
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 4098

  Đời nhà Thanh nơi một hòn núi kia, cao thấu mây xanb; tên gọi là Tuyết hoa sơn, trong núi có nhiều động đá, phong cảnh u nhàn, cỏ hoa trăm thức, bá tòng chớn chở, muôn tí­a ngàn xanh, thiên hạ truyền ngôn rằng : Thuở xưa có nhiều vị chân tu đắc đạo ; còn hiện thòi lắm trang ẩn đậ­t tu trì, kẻ thì vì cãnh ngộ éo le mà muốn xa lìa thế tục, vui thú lâm tuyền, người vì chán đời danh lợi quyết lánh chốn hồng trần, cỏ cây làm bạn.
  Gằn trên đãnh nứi, có một cái động kêu là Song quang động rất rộng lớn, tư bề cây cối phủ che rất nên u nhàn thanh tịnh.

 • Bắc Du Chơn Võ

  51. Bắc Du Chơn Võ
  Lê Duy Thiện
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 24 VIEWS 47646

  Truyện này nhằm lớp nhà Tùy vua Dương đế là Dương Quảng, bởi vua lỗi đạo, nên đời sinh yêu nghiệt nhiều. Truyện Thuyết Đường có tỏ việc quốc sự dương gian. Còn truyện này tỏ về việc âm, nói chuyện quỷ thần thời ấy.
  Ngày kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền dọn yến đãi các vị thần tiên, uống rượu Huỳnh tương, ca bài tiên nhạc. Trong lúc ăn yến, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng: "Trẫm cầm quyền sử­a máy âm dương, định cơ tạo hóa, trên thời trị các vị thần tiên, dưới trị cả thảy nhân vậ­t, đáng lẽ quyền trẫm lớn hơn Tây phương Phậ­t tổ mới phải, sao còn thuộc về Thần đạo, chưa thành Phậ­t đạo, như vậ­y thời trẫm mệt nhọc mà hỡi còn thấp, Phậ­t thanh nhàn mà đặng phẩm cao! E chưa công bình cho lắm?". Các vị thần tiên tâu rằng: "Phậ­t Thí­ch Ca tu đã chí­n đời, Bệ hạ tu có bảy đời. Vả lại thần còn có vợ con; sao cũng phải nhường Phậ­t đạo, như Bệ hạ muốn thành Phậ­t đạo cũng không khó, phải giáng sinh 1 hai kiếp mà tu nữa, mới thành Phậ­t đạo."

 • Nam Du Huê Quang

  52. Nam Du Huê Quang
  Tô Châu
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 VIEWS 27977

  Bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn thử­ các vì Tiên Phậ­t, coi cách trị và phép tắc thần thông hay giỏi thể nào, nên nhất định ngày mùng ba tháng ba, mời đủ tam giới hội về Thông minh điện mà dâng phép. Y theo lệnh truyền của Ngọc Hoàng, đến ngày ấy chư Tiên, chư Phậ­t, chư Thánh, chư Thần, các vị ở núi cùng thậ­p điện Long vương về chầu đủ mặt. Ngọc Hoàng phán rằng: “Ta lấy làm vui mà mời các vị về đây, để hầu dâng những phép của các vị đã tu thành, hay khéo là dường bao, răn đời trị thế, trừ diệt những loài tà mị có đặng nhân đức ở thế gian không. Vậ­y thì các vị hãy vui lòng cho ta biết đi rồi ta sẽ trọng thưởng”. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán xong, các vì Tiên, Phậ­t đều dâng các báu vậ­t của mình và giải nghĩa rất rành rẽ cho Thượng Đế nghe, Quan Âm đại sĩ thì tòa sen rất nên mầu nhiệm. Phổ Am Tổ sư dâng phất thủ. Hớn Chung Ly dâng cây quạt, Trương Quả Lão dâng cây gậ­y. Tào Quốc Cữu dâng cặp sanh. Lam Thể Hòa dâng hoa lam, Lữ Đồng Tân thư hùng kiếm, Lý thiết Quả ngọc hồ lô, Hà tiên Cô thiết trạo, Hàng Tương Tử­ thì ống sáo. Kế Tam Quan đại đế dâng cây giáo. Thánh mẫu Phụng Hoàng Sơn dâng bử­u tháp, Diêm vương dâng nghiệt cảnh đài; ấy là cái kiến để soi tội phước rất là huyền diệu. Kể ra các vị đều giải bày rõ mỗi vậ­t báu của mình cho Ngọc Hoàng nghe rất tỏ rõ. Ngọc Hoàng hết sức khen tặng. Kế đó Long vương đại hải dâng trái châu và giải rằng: “Tâu Thượng Đế, ngọc minh châu của tôi hễ ai trông thấy, thì cả đời không hề lâm vào tai nạn chi cả; còn hào quang chói rọi rực rỡ đêm ngày. Long vương chưa kịp dứt lời, kế Mã Nhĩ đại vương (vua núi) liền dâng trái bử­u châu và tâu rằng: “Trái châu của tôi còn quý hơn của Long huynh nữa, là: Nếu muốn thâu các ngọc báu bất kỳ ẩn nấp chốn nào, nó chói thấu đều đem rút lên mà hội lại tất cả. Và hễ ai trông thấy, thì cả đời không hề có tai họa”. Ngọc Hoàng nghe xong rất khen ngợi Mã Nhĩ hơn Long vương. Xong rồi Ngọc Hoàng liền thưởng cho các vị mỗi người một bầu rượu tiên. Đoạn bãi chầu, ai về nơi ấy. Vì lẽ ấy, Long vương căm giậ­n Mã Nhĩ vô cùng, về tới đền, liền đem chuyện ấy mà bàn luậ­n cùng tướng sĩ; ai nghe cũng sôi sục lòng gan. Long vương quyết cử­ binh đánh Mã Nhĩ một trậ­n cho biết tài cao thấp. Các tướng rất vui mừng. Rạng ngày xuất binh kéo đến cử­a núi Mã Nhĩ mà đánh. Binh tuần của Mã Nhĩ về báo. Mã Nhĩ đoán biết Long vương vì mối thù hôm nọ, tức thì đốc quân hối tướng xông ra mặt trậ­n. Liền kêu Long vương mắng rằng: “Ta với ngươi không thù nghịch chi, sao mi dám đến đây mà khiêu chiến hử­? Thậ­t là mi rất vô lễ lắm đó”. Long vương cười gằn đáp rằng: “Ngươi quên sao? Ta với ngươi rất là đại thù, ngươi dám sỉ nhục ta giữa nơi Thông minh điện có đủ chư Tiên, chư Phậ­t thậ­t là nhục nhã ta vô cùng. Nay ta quyết lấy đầu ngươi mà đền tội ấy. Ngươi mau dâng ngọc cho ta, thì ta tha cho ngươi sống, bằng cãi chớ trách”. Cả hai cãi cọ một hồi, bèn đấu chiến với nhau rất là kịch liệt. Mã Nhĩ yếu thế hơn, nhưng mà vì lòng tức giậ­n chẳng chịu thua. Còn Long vương quyết lấy đầu kẻ nghịch cho đặng mới nghe. Đánh gần đôi ba trăm hiệp Mã Nhĩ mỏi mệt, Long vương thừa thế chém đầu Mã Nhĩ, rồi kéo binh về động.

 • Đông Du Bát Tiên

  53. Đông Du Bát Tiên
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 22 VIEWS 33150

  Bát Tiên gồm có:1. Lý Thiết Quả 2. Hán Chung Ly 3. Lữ Đồng Tân 4. Trương Quả Lão 5. Lam Thể Hòa 6. Hà Tiên Cô 7. Hàn Tương Tử­ 8. Tào Quốc Cựu
  Lão Tử­ giáng sinh dạy đạo
  Nói về Lý Thiết Quả. Ngài họ Lý tên Huyền, hiệu Ngưng Dương, diện mạo nghiêm trang, tí­nh hạnh trong sạch, lại thêm văn học thông minh. Đến năm hai mươi tuổi, ý muốn tu tiên, không mộ công danh phú quý. Vì xét lại cuộc đời không có chi bền chắc, rất đổi giang sơn còn phải dời, biển dâu còn phải biến, tháng ngày thấm thoát như thoi đưa, giờ khắc trải qua như tên bắn, trẻ sớm già, già sớm chết, việc vinh hoa như giấc chiêm bao, chi bằng tu hành làm thần tiên là quý. Nghĩ như vậ­y liền từ giả thân nhân bè bạn, lên non núi, ở lều tranh động đá thanh nhàn. Lại còn lười ăn, uống thuốc tịch cốc. Xảy nghe đồn ông Lý Lão Tử­ đi dạy đạo đã đến núi Họa Sơn. Lý Ngưng Dương nghĩ rằng: "Ngài một họ với ta, lại đứng đầu mối đạo, cũng nên đến học với ngài".

TO TOP
SEARCH