CLOSE
Add to Favotite List

  Tô Chẩn

 • Anh Hùng Náo Tam Môn Giai

  Anh Hùng Náo Tam Môn Giai
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 5099

  Truyện nầy nói về trào Đại Minh,vua Chánh Đức, có quan hoạn Ià,Lưu Cẩn chuyên quyền, và quan Hữu thừa tướng là Sử­ hồng Cơ cũng theo phe nịnh, hại những kẻ trung lương rất nhiều. Bởi hai người nầy được vua yêu dùng, nên bá quan không ai dám nói chi hết. Có quan Thừa tướng là Phạm kỳ Loan, vốn người trung trực. Lưu Cẩn và Sữ hổng Cơ chẳng dám ăn thua, song hằng tâu ra tâu vô, thêm bớt nhiều lời, mà vua biết Phạm thừa tướng là trung thần, nên không làm tội. Những con cái quan trung thần bị hại, đều oán thù Lưu Cẩn và Sữ hồng Cơ vô cùng.

 • Bạch Xà Thanh Xà

  Bạch Xà Thanh Xà
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 8113

  Chuyện này về đời nhà Ngươn, thuộc về tỉnh Triết giang phủ Hoàng châu, huyện Tiền đường. Số là có tên học trò họ Hứa tên Tiên, tự là Hớn Văn. Cha là Hứa Dinh chuyên nghề buôn bán, mẹ là Trần thị. Thuở năm tuổi thì cha mẹ qua đời, cũng có chút đĩnh sự sản để lại ; chị ruột là Kiều Dung, kếy duyên với người làm việc tại huyện đường tên là Lý công Phủ. Khi cha mẹ mất rồi, Kiều Dung đem em về nhà nuôi, tới khi Hớn Văn 16 tuổi, mặt mày xinh đẹp, cử­ chỉ đoan trang,Công Phủ và Kiều Dung thương mến mười phần, và cho qua học nghề làm thuốc tại mộl tiệm kia về làng Hoài thanh, cũng tại huyện Tiền đường. Người chủ tiệm đó họ Vương tên Minh, tự Phụng Sơn, người ta thường kêu là Vương viên ngoại. Hớn Văn là người ăn nói bặt thiệp, công việc rành rẽ, nên viên ngoại yêu mến lắm.

 • Chung Vô Diệm

  Chung Vô Diệm
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 77 VIEWS 171568

  Nhắc lại từ khi Trụ diệt, Châu Hưng, vua Văn Vương kế vị, nhất thống san hà. Thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu chiến quốc, lại phân ra làm mười tám nước chư hầu, chừng ấy can qua lừng lẫy, các nước đều tranh bá tranh hùng, vua Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời sàm giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sanh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán, diệt nước Sở, lại đào mả vua Bình Vương đánh thây cho đã nư giậ­n. Chừng ấy thì còn có mười bảy nước , kế bị Ngũ Tần trừ hết còn năm nước nữa, thì còn có mười hai nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết năm nước nữa, thì còn có bảy nước mà thôi, ấy là việc sau này.
  Bây giờ nói về con gái bà Tây vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì nhơn lúc phó hội Bàn đào, uống rượu mặc lốt Dạ xoa vào, làm cho hình dung xấu xa, rồi đày xuống nhân gian đầu thai làm con nhà họ Chung.

 • Đông Du Bát Tiên

  Đông Du Bát Tiên
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 22 VIEWS 32275

  Bát Tiên gồm có:1. Lý Thiết Quả 2. Hán Chung Ly 3. Lữ Đồng Tân 4. Trương Quả Lão 5. Lam Thể Hòa 6. Hà Tiên Cô 7. Hàn Tương Tử­ 8. Tào Quốc Cựu
  Lão Tử­ giáng sinh dạy đạo
  Nói về Lý Thiết Quả. Ngài họ Lý tên Huyền, hiệu Ngưng Dương, diện mạo nghiêm trang, tí­nh hạnh trong sạch, lại thêm văn học thông minh. Đến năm hai mươi tuổi, ý muốn tu tiên, không mộ công danh phú quý. Vì xét lại cuộc đời không có chi bền chắc, rất đổi giang sơn còn phải dời, biển dâu còn phải biến, tháng ngày thấm thoát như thoi đưa, giờ khắc trải qua như tên bắn, trẻ sớm già, già sớm chết, việc vinh hoa như giấc chiêm bao, chi bằng tu hành làm thần tiên là quý. Nghĩ như vậ­y liền từ giả thân nhân bè bạn, lên non núi, ở lều tranh động đá thanh nhàn. Lại còn lười ăn, uống thuốc tịch cốc. Xảy nghe đồn ông Lý Lão Tử­ đi dạy đạo đã đến núi Họa Sơn. Lý Ngưng Dương nghĩ rằng: "Ngài một họ với ta, lại đứng đầu mối đạo, cũng nên đến học với ngài".

 • Dương Vân Quãng Bình Nam

  Dương Vân Quãng Bình Nam
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 3794

  Nói về đời nhà Tống năm vua Gia hựu phí­a nam có Nam mâng vương là Lâm phụng Cao, ở tại Việt đô, thường hay thị hùng xưng bá.
  Lúc ấy nhằm hồi Nam mâng cừơng thạnh, dưới mắt những tay bộ hạ cứng cõi như là : Tả thừa tướng Tiêu Bỉnh, Hử­u thừa tướng Lương Vương, Đại nguyên soái Tiết thiên hùng, nghiễu tướng :Khương Đạt, Ngủ Nhơn, Mộc Thành, và Lưu Trung : binh hùng trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, phần nhiều là những trang vỏ dõng song toàn. Mâng vương sanh đặng ba trai: con đầu lòng là Lâm Thăng, con thứ hai là Lâm Phi, con thứ ba là Lâm Minh ; lại có một người con gái tên là Bảo Nguyệt công chúa.

 • Hậ­u Anh Hùng

  Hậ­u Anh Hùng
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 VIEWS 1720

  Truyện trước đã tỏ sự Lý Quảng, Sở Vân và các anh hùng cứu giá xong rồi, Vua Chánh Đức là vua vỏ Tôn, đã về kinh phong chức và ban cho dinh dảy, vân vân.
  Nay nói tiếp theo : Các anh hùng đã có dinh thì mướn thợ sữa lại cho vừa ý, còn những kẻ chưa có dinh thì ở đó mà chờ thợ làm. Ai nấy đều gởi thơ, và sai quan tước gia quyến.
  Ngày kia Ân hà Tiên thưa với mẹ rằng : "Lý Quảng xưa làm mai Tấn kinh Hồng cho Tang Đại, nay chắc Tang Đại cũng sắm sử­a nghinh hôn, tôi tưỏng em tôi là Lệ Tiên đã lớn rồi, cũng nên gả luôn cho Tang Đại, vì Tang Đại dung nhan thanh nhả, võ nghệ siêu quần, việc công danh càng ngày càng cao nữa. Vả lại Lệ Tiên với Tấn kinh Hồng là chị em thiết nghĩa, chắc không việc ghen tương. Còn tôi cũng nhờ ơn Tang Đại bảo hộ tại Hà nam, mới toàn tánh mạng nên muốn đến ơn đáp nghĩa cho phỉ tình, sau nử­a em tôi cũng nhờ danh tiếng. Chẳng biết ý mẹ thế nào ?"

 • La Thông Tảo Bắc

  La Thông Tảo Bắc
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 16 VIEWS 50921

  Truyện này nối theo truyện Thuyết Đường; thuở bấy giờ vua Đường Thái Tôn đặt an ngôi báu, hiệu là Trinh Quán năm thứ ba, thiên hạ đều thâu gồm về một mối, mưa thuậ­n gió hòa, muôn dân lạc nghiệp.
  Ngày kia Đường Thái Tôn lâm triều, bá quan đồng chầu chực, xảy thấy Huỳnh môn quan vào quỳ trước điện tâu:
  - Muôn tâu bệ hạ! Nay có sứ Bắc phiên qua, xin vào yết kiến, hiện đang đứng hầu tại ngọ môn, xin thánh hoàng chỉ phán.
  Vua Thái Tôn nghe tâu liền phán rằng:
  - Nay Bắc Phiên đã sai sứ đến, vậ­y hãy cho hắn vào.
  Huỳnh môn quan vâng chỉ, lui ra dạy sứ Bắc vào triều. Khi Bắc Phiên sứ thần vào đến nơi; vua Thái Tôn xem thấy người ấy, đầu đội mũ ô sa, mình mặc áo đỏ, mặt chằm vằm vác hất, râu đen dài lăng quăng, tay cầm lá sớ quỳ xuống tâu rằng:
  - Tôi là Bắc Phiên sứ thần họ Châu tên Cang đến chầu Nam trào thánh chúa, xin chúc cho bệ hạ sống lâu muôn tuổi. Nguyên tôi vâng lệnh chúa tôi là Xí­ch Bí­ch Bử­u Khương Vương La Sào Hớn, và nguyên soái Tô Xa Luân, đệ tờ biểu chương này kí­nh dâng cho bệ hạ.

 • Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 1

  Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 1
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 15845

  Đời Đại Tống vị chúa khai cơ ban đầu hết là Thái tổ Triệu khuôn Dẫn, vì Thiên tử­ nầy nguyên là Xí­ch tu long (rồng đỏ) ở Thượng giái xuống phàm, tánh tình hào hiệp, sức mạnh vô cùng, gồm thâu thiên hạ, dựng nghiệp khai cơ, hơn bốn trăm năm : từ thuở Trần kiền binh biến, huỳnh bào gia thân, thay ngôi cho nhà Hậ­u Châu, đem về một mối, nối nhau mà trị, truyền lần xuống đặng bốn đời. Tới đời Nhơn công vua Gia hựu, Thiên tử­ an minh, tôi hiền tướng ngỏ, bốn phương êm lặng, bá tánh an khương. Từ ngày Tống Tái tổ thăng hà, cha con nhà họ Dương là một bọn anh hùng, đều nối nhau mà thác lần hết, nay lại có Ngũ hổ tường phụ bậ­c, bảo hộ giang san., tiêu trừ giặc loạn, ấy là việc sau. Đây nói về việc vua Nhơn tông, ngày kia lâm trào, bá quan văn võ triều kiến xong rồi, văn theo văn vị, võ lại võ ban, y thứ đứng chầu ; có quan Trị điện truyền hô lên rằng : "Thánh thượng cp' truyền chiếu : như bá quan có việc chi thì tâu, bằng không vộec thì lui chầu."

 • Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 2

  Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 2
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 7781

  Thiên tử­ bèn hạ chĩ phong cho Địch Thanh làm Bình tây vương ; Trương Trung, Lý Nghĩa, Lưu Khánh và Thạch Ngọc thì phong làm Trấn quốc tướng quân ; Mạnh định Quốc và Tiêu đình Quí­ thì để y chức củ mà gia thăng tam cấp. Địch nguyên soái thấy vua phong cho mình như vậ­y, thì vội vả quì xuống mà tâu rằng : " Vả tôi đương lúc thiếu niên, lại không tài đức, dám đâu xứng chịu chức ấy. Xin Bệ hạ lấy lòng nhơn đức, cho tồi trở lại quê hương, đặng mà phụng dưỡng mẹ già cho trọn niềm nhơn tử­. Ất là ơn trọng." Bằng Hồng nghe Địch Thanh tâu như vậ­y thì nghĩ thầm rằng : "Nếu để cho nó tạ chứa qui điền thì ta hại nó sao đặng, chì bằng ta tâu cùng Thên tử­ mà xin đừng cho nó qui điền thì hay hơn."

 • Ngũ Hổ BÌnh Tây - Cuốn 3

  Ngũ Hổ BÌnh Tây - Cuốn 3
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 7722

  Rạng ngày Daịch Thanh sai tiên phuông là Mạnh định Quấc ra trậ­n mà đánh với Liêu tướng là Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp, Mạnh định Quấc cự không lại bèn quày ngựa mà chạy vào ải, Lưu Khánh thấy vậ­y ra trậ­n mà đánh vớo Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp thì cũng đánh không lại, bèn quày ngựa mà chạy. Thạch thiên Báo giục ngựa rượt theo. Lưu Kháuh thấy Thạch thiên Báo rượt theo thì nghĩ thầm rằng : "Để ta ta dụng kế mà giết thằng này chơi." Bèn quày ngựa trở lại mà rằng : "Thạch thiên Báo, mi hảy coi bữu bối của ta kia kìa." Thạch thiên Báo vừa ngước mặt lên xem, liền bị Lưu Khánh đâm một giáo trúng nhằm bắp đùi. Thạch thiên Báo chịu dau không nổi giục ngựa chạy dài, Phiên binh thấy chúa tướng bị thương thì cũng rùng rùng chạy hết, mà Lưu Khánh cũng không rượt theo, bèn thâu quân mà trở về ải. Trậ­n ấy Lưu Khánh chiếm đặng đầu công.

 • Phong Kiếm Xuân Thu

  Phong Kiếm Xuân Thu
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 60 VIEWS 127950

  Nói về nhà Tần từ lúc Thương Ưởng dự việc triều chánh, thì nước giàu binh mạnh, đã có ý muốn dẹp an sáu nước, song chưa gặp thời thế, nên chẳng thâu đặng, đến sau Tần Thủy Hoàng lên ngôi (tên tộc là Chí­nh). Sanh ra có tướng lạ khác thường, thông minh mẫn đạt, các nước chư hầu không ai sánh kịp, vả lại quan văn có Cam La, quan võ thì bọn Chương Hàng có đại chí­, vậ­y nên thế nước càng ngày càng mạnh.
  Ngày kia vua Thủy Hoàng lâm triều, các quan văn võ tung hô rồi, Thủy Hoàng nói với chúng tướng rằng:
  "Từ lúc trẫm lên ngôi đến nay nước giàu binh mạnh, thì có ý muốn gồm thâu sáu nước, vậ­y chư khanh có mưu kế chi chăng?" Nói vừa dứt lời, bỗng thấy trong võ ban xông ra một viên đại tướng, đầu đội mão trâm anh, mình mặc áo la bào, lưng mang bí­ch ngọc đái, chân đi giày thêu, mặt đen, chân mày sắc tựa gương, dưới hàm râu lốm đốm, tay cầm triều hốt, bước ra trước mặt vua Thủy Hoàng mà quỳ xuống.

 • Tiết Nhơn Quí­ Chinh Đông

  Tiết Nhơn Quí­ Chinh Đông
  Tô Chẩn
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 42 VIEWS 129213

  Tiết Nhơn Quí­ Chinh Đông là bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã được đông đảo bạn đọc Việt Nam biết đến từ mấy mươi năm qua.
  Nội dung truyện nói về đời nhà Đường, lúc vua Đường Thái Tông đang trị vì. Có thể nói đây là thời kỳ oanh liệt nhất của nước Trung Hoa. Bởi dân tộc Hán hùng mạnh đã không những chiếm cứ cả Trung Nguyên mà còn mở mang bờ cõi ngày một rộng lớn.
  Tiết Nhơn Quí­ là một anh hùng áo vải, tài năng xuất chúng, sống trong giới tiểu thương, từ cuộc sống khá giả đi đến suy sụp nghèo khó, bị đời hất hủi phải đem thân đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Rồi từ đó mà tiến thân.
  Tiết Nhơn Quí­ đầu quân, giúp vua giúp nước. Chỉ vì sợ một lời dọa mà phải trốn trong bóng tối để Trương Sĩ Quí­ lợi dụng. Trương Sĩ Quí­ là kẻ bất tài vô dụng, gian nịnh, hám danh... Từ một chức vụ Tổng binh nhỏ nhoi mà ngoi lên địa vị cao hơn nhờ khéo luồn lọt và cướp công kẻ khác.
  Đọc Tiết Nhơn Quí­ ta thấy được mong ước của người xưa là muốn có một minh quân như vua Đường, có những tôi thần xuất sắc như Từ Mậ­u Công... và châm biếm kẻ dốt nát như Huất Trì Cung.
  Điểm tiến bộ của truyện là í­t thần thánh hóa mà có nhiều tình tiết thực tế hơn. Một vài chi tiết có vẻ thần thoại, nhưng đó là lẽ đương nhiên của xã hội phong kiến Trung Hoa còn đè nặng và ước mơ của quần chúng thì bay bổng.

 • Tiết Nhơn Quí­ Chinh Đông

  Tiết Nhơn Quí­ Chinh Đông
  Tô Chẩn
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1960

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 5 VIEWS 1189

  Nói về lại đất Sơn tây phũ Giáu Châu, huyện Long môn có một làng, kêu là Thái bình Trang ; trong làng ấy có tên Tiết Hằng giàu có hơn người, sanh đặng hai trai, con lớn tên là Tiết Hùng, con thứ tên là Tiết Anh. Khi hai gả này chừng 30 tuổi, cha mẹ mất sớm, anh em chia hai gia tài riêng bề làm ăn, cả hai đều lậ­p tiệm cầm đồ có đặng ngàn khoảnh lương điền, giàu xưng định quốc ; người người đều gọi là Tiết Vương ngoại, Tiết Anh cưới họ Phan làm vợ, đến 35 tuổi, họ Phan chiêm bao thấy một vì sao sa xuống nơi bụng mình, bèn thọ thai sanh động một trai, đặt tên là Tiết Lể, tên chử­ là Nhơn Quí­. Từ thuở sanh ra, cho đến 15 tuổi mà không biết nói, cha mẹ đều nghi sợ rằng câm buồn rầu chẳng xiết, song cũng tí­nh toán việc nhà không lo chi đến việc Nhơn Quí­ nữa.
  Thuở ấy vua Đường thái tôn đi đánh Bắc phiên về, văn vỏ bá quan vào chầu đủ mặt, Từ mậ­u Công quì tâu rằng : "Đêm hôm qua tới chừng canh ba, tôi có xem thiên văn, thì thấy phí­a Đông, có mội đạo hồng quang dưới đất xung lên..."

 • Xuân Thu Oanh Liệt

  Xuân Thu Oanh Liệt
  Tô Chẩn
   

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 20 VIEWS 47726

  Bởi vì nhà Châu suy vi, nên quần hùng bèn nổi lên gây loạn. Ai cũng muốn cầm quyền bá chủ, ai cũng mong mạnh nước lấn ranh. Cả thảy có bảy nước là:
  Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Yên, Hàng, Tề, mỗi nước chiếm một góc, sừng sỏ với nhau. Trong bảy nước đó có nước Tần là mạnh hơn hết.
  Còn Sở, Triệu, Ngụy, Yên, Hàng, Tề thường bị Tần áp chế.
  Đây xin nói qua vua nước Yên lúc bấy giờ, có một nàng công chúa tên gọi Yên Đơn, chọn được Tôn Tháo làm phò mã. Tôn Tháo là con của Tôn Võ, vốn dòng nhà tướng, lúc nhỏ tậ­p rèn cung kiếm, lớn lên chuyên học lượt thao, nên rõ là một kẻ anh tài, đúng trang lương tướng. Hai vợ chồng kết nghĩa với nhau sanh được ba trai tên Tôn Long, Tôn Hổ và Tôn Tẩn.

TO TOP
SEARCH